Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą.

DSCF3315

Vasario 16-osios aktas skelbia, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Valstybės atkūrimo aktą pasirašė 20 Tarybos narių: Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Kazimieras Steponas Šaulys, Jurgis Šaulys, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Jonas Smilgevičius, Antanas Smetona, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis. Juo pasauliui pranešama, kad atkuriama nepriklausoma, demokratinė Lietuvos valstybė su sostine Vilniuje ir pareiškiama, jog valstybės santvarką nustatys sušauktas Steigiamasis seimas.

Dėl nesėkmių fronte 1918 m. spalį Vokietija suteikė veiksmų laisvę Lietuvai, perdavė Lietuvos valdymą Lietuvos Valstybės Tarybai. Gavusi Vokietijos pripažinimą, Taryba atsisakė planų sieti Lietuvos ateitį su Vokietija, atsisakė monarchijos idėjų. Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino 1920 m. liepos 12 d., pasirašydama su atkurta Lietuva taikos sutartį. Deja, taika truko iki 1940 m. Vasario 16-ios Nepriklausomybės aktas – ne tik mūsų valstybingumo, nepriklausomybės siekio, bet ir didžios drąsos pavyzdys. Lietuvos istorijoje Nepriklausomybės aktas žymėjo naują lietuvių tautos istorijos laikotarpį.

Su Vasario-16-ąja!