Klubo misija

Menine kūryba ir prasmingu laisvalaikio organizavimu dvasiškai turtinti jaunąją kartą, padėti suvokti šiuolaikinį pasaulį, teigiamu pavyzdžiu ir kolegišku bendradarbiavimu formuoti teigiamas, demokratizmu ir humanizmu paremtas žmogiškąsias vertybines nuostatas, skatinti jauno žmogaus kūrybinį aktyvumą ir tenkinti saviraiškos poreikį.

Klubo vizija

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ – demokratinė vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimo institucija socialinės partnerystės pagrindu kurianti ir įgyvendinanti kryptingas užimtumo, prevencijos ir edukacines programas, padedanti kiekvienam jaunam žmogui tapti sąmoninga asmenybe, puoselėti pastoviąsias tautines vertybes ir tradicijas, atsiskleisti kultūrinėje bei socialinėje erdvėje, surasti sau deramą vietą atsinaujinančioje visuomenėje ir moderniame pasaulyje.

Klubo vertybės

  • atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms;

  • partnerystė ir bendradarbiavimas;

  • tautiškumas ir pilietiškumas;

  • tolerancija, savigarba ir teisingumas;

  • kūrybiškumas ir iniciatyvumas;

  • ugdymosi aplinkos puoselėjimas ir saugojimas

Klubo strateginės kryptys

  • Ugdymo(-si) kokybės tobulinimas.
  • Saugios, patrauklios ir demokratiškos ugdymo (-si) aplinkos kūrimas.
  • Žmoniškųjų išteklių aktyvinimas ir tobulinimas.